fbpx

Regulamin sprzedaży

 1. Scanwood Drewno Skandynawskie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sosnowa 19, 43-190 Mikołów, NIP: PL6351861498, REGON: 521699590 KRS 0000965119 prowadzi sprzedaż drewna konstrukcyjnego oraz profilowanego.
 2. Sprzedaż jest realizowana na podstawie zamówień składanych przez klientów za pomocą formularza kontaktowego, telefonicznie, wiadomości mail, SMS oraz poprzez portal OLX.
 3. Klient ma obowiązek podać specyfikację dotyczącą złożonego zamówienia, w szczególności ilość drewna, rodzaju oraz wymiarów poszczególnych elementów.
 4. Na podstawie danych uzyskanych przez klienta zostanie stworzona wycena w formie faktury pro-forma. Wymiary zostaną zoptymalizowane zgodnie z dostępnością i możliwością zamówienia towaru przez sprzedającego.
 5. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez klienta podczas składania zamówienia.
 6. Na fakturze pro-forma zostanie wyszczególniona ilość zamówionego drewna w metrach bieżących bądź sztukach, jego rodzaj oraz wymiary poszczególnych elementów oraz ich orientacyjna cena.
 7. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia zgodności faktury pro-forma ze złożonym zamówieniem i niezwłocznego wskazania ewentualnych rozbieżności.
 8. Kwota wyszczególniona na fakturze pro-forma nie jest ceną końcową (ostateczną) za realizację zamówienia. Cena końcowa (ostateczna) może zostać zwiększona w razie braku dostępności produktów na rynku, wzrostu cen surowca lub kosztów transportu. Wzrost ceny może wynikać między innymi ze zmiany kursów walut.
 9. Po akceptacji faktury pro-forma kupujący jest obowiązany wpłacić ustaloną w niej kwotę tytułem zaliczki lub całości w gotówce albo na rachunek bankowy sprzedającego który znajduje się na fakturze pro-forma.
 10. Wpłata gotówkowa lub na rachunek bankowy sprzedawcy jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 11. Czas realizacji zamówienia włącznie z dostawą wynosi przeciętnie od 5 do 30 dni.
 12. Termin wskazany w punkcie 11, liczy się od daty zaksięgowania zaliczki bądź całości kwoty na rachunku bankowym sprzedającego. Jeżeli w kontaktach z kontrahentami sprzedający podaje krótsze terminy realizacji niż określone w punkcie 11 to nie są one wiążące dla sprzedającego, chyba że w pismach sprzedającego wyraźnie ustalono skrócenie terminów określonych niniejszym regulaminem.
 13. W szczególnych przypadkach, dostawa może się wydłużyć ze względu na brak surowca do zrealizowania zamówienia. W takim przypadku kupujący zostanie o tym poinformowany i przedstawione zostaną mu opcje zastępcze.
 14. Dostawa nastąpi do miejsca wskazanego przez kupującego, za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie w zależności od odległości oraz rodzaju transportu, pod warunkiem, że odpowiednia infrastruktura umożliwia dojazd na posesję.
 15. Sprzedający nie świadczy usług związanych z rozładunkiem towaru, chyba że wcześniej zostanie umówiony i opłacony transport HDS z rozładunkiem.
 16. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan dostarczonego towaru i zgłosić ewentualne uszkodzenia.
 17. Wraz z dostawą towaru sprzedający dostarczy kupującemu dokumenty potwierdzające wydanie towaru.